keskiviikko 16. marraskuuta 2016

Energiansäästöasiaa

Tällä viikolla olemme kiinnittäneet ykkösluokkalaisteni kanssa erityistä huomiota energiansäästöön. Aihetta tulee käsiteltyä päivittäin muun muassa käsienpesun (veden kulutus), ruokailun ja jätteiden lajittelun/uusiokäytön myötä, mutta viime päivinä olemme keskustelleet aiheesta tietoisesti aikaisempaa enemmän. 

Aluksi esitin oppilailleni aina kaksi tilannekuvausta samantyyppisistä asioista. Ensimmäinen kuvaus liittyi kaupassa käyntiin: keräsin leikisti ostoskärrillisen ruokaa ja kassalla ostin muovipussin ostoksiani varten. Toisella kerralla ostin kaupasta tuotteita, mutta mukanani oli kestokassi. Tilanteita esittäessäni ajattelin koko ajan ääneen. Oppilaiden tuli pohtia, kumpi kauppareissu oli heidän mielestään onnistuneempi energiansäästön ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Hienoja havaintoja tuli esille! Toinen tilannekuvaus käsitteli käsienpesua ja veden kulutusta (ensin suljin vesihanan esimerkiksi saippuaa käsiini laittaessani, toisella kerralla vesihana oli koko ajan päällä ja se jäi päälle vielä käsienpesun jälkeenkin). Kolmas kuvaus oli valojen rämpyttelystä päälle, pois, päälle, pois, ... Malliesimerkissä luokassa oli vain tarvittava määrä valoa ja valot sammutettiin luokan jäätyä tyhjilleen.

Tämän jälkeen katselimme kuvia ja keskustelimme niistä. Oppilaat tekivät tarkkoja havaintoja ja antoivat ikään kuin ohjeita kuvien henkilöille. "Naisen kannattaisi mennä ulos juoksemaan, koska ulkona on niin hyvä sää!" (kuvassa nainen juoksee juoksumatolla ja tuuletin pauhaa täysillä), "Sukat olisi hyvä kuivattaa ulkona, koska on niin lämmin sää!" (kuvassa aurinko paistaa, mutta sukat ovat patterin päällä kuivumassa), "Vedenkeittimen johto pitäisi irrottaa seinästä, jos ei edes käytä keitintä!" Kuvat löytyvät osoitteesta 
http://www.motiva.fi/julkaisut/koulut_ja_oppilaitokset/perusopetus_(1-6_lk)/energiapelikortit_varillisena.1052.shtml.

Kuvien myötä oli luonnollista keskustella siitä, miksi energiansäästäminen on tarpeen ja järkevää. Miten voimme säästää energiaa? Mitä luonnonvaroilla tarkoitetaan? Mitä luonnonvaroja on olemassa? Loppuvatko luonnonvarat joskus? Päädyimme mielekkäisiin keskusteluihin muun muassa vaatteiden kierrättämisestä, järkevästä käsintiskaamisesta (vettä ei juoksuteta koko tiskaamisen ajan vaan sama vesi on tiskialtaassa, vesi voidaan vaihtaa kerran tai kaksi), puusta esimerkiksi paperin, kirjojen ja pulpettien materiaalina sekä hiekasta lasin materiaalina. 

Lopuksi teimme Totta vai satua? -monisteen. Laadin siihen kysymykset eri tietolähteitä hyödyntäen.

Tot-ta (T) vai sa-tu-a (S). Mer-kit-se.

Ym-pä-ris-tön kan-nal-ta on jär-ke-vää kä-vel-lä tai käyt-tää pol-ku-pyö-rää liik-ku-mi-seen ai-na, kun se on mah-dol-lista.

Pie-nek-si jää-neet vaat-teet kan-nat-taa heit-tää ros-ka-ko-riin.

As-ti-at on hy-vä pes-tä juok-se-van ve-den al-la.

Suo-si-tel-tu huo-neen läm-pö-ti-la on 21 as-tet-ta.

Säh-kö-ä tar-vit-se-vat lait-teet kan-nat-taa sam-mut-taa, kun nii-tä ei käy-tä.

Ruo-ka-kau-pas-ta on hy-vä os-taa ai-na muo-vi-pus-si ruo-ka-os-tok-si-a var-ten.

Yk-si-en fark-ku-jen te-ke-mi-nen ku-lut-taa 4 000 lit-raa vet-tä.

Kes-ki-mää-rin mat-ka har-ras-tuk-seen ku-lut-taa luon-non-va-ro-ja 5 kg bus-sil-la, 22 kg hen-ki-lö-au-tol-la.

Au-to on y-lei-sin kul-ku-vä-li-ne myös ly-hyil-lä mat-koil-la. Sa-mal-la lii-kun-nan vä-hyys on kas-va-va ter-veys-on-gel-ma.

Va-lot on syy-tä lait-taa pääl-le, vaik-ka ul-ko-a tu-li-si tar-peek-si luon-non-va-lo-a.

Ruo-kaa kan-nat-taa ot-taa lau-ta-sel-le vain sen ver-ran kuin jak-saa syö-dä.

Tehtävä on yllä autenttisessa muodossaan tavuviivoineen päivineen.:) Kaikkiin kohtiin en odottanut varmaa tietoa (muun muassa farkkujen valmistamiseen ja yleisimpään kulkuvälineeseen), mutta niistä keskusteleminen syvensi käsiteltävää aihetta. Lisäksi monen oppilaani suu loksahti auki, kun he kuulivat, kuinka paljon farkkujenkin valmistamiseen tarvitaan vettä. Vielä jälkeenpäin aihetta tarkastellessani huomasin, että eri lähteet ilmoittavat eri vesimäärän farkkuasiassa. Pääasia kuitenkin lienee sen ymmärtäminen, että vettä (ja muita luonnonvaroja) kuluu melkoisesti kyseisessä prosessissa. "Ope, miksi farkkujen valmistamiseen tarvitaan vettä?" Tässä oli pähkinää purtavaksi itse kullekin.:) Lupasin selvittää asiaa vielä kotona ja samalla annoin myös oppilaalleni kotitehtäväksi hänen esittämänsä kysymyksen. 

Energiansäästöä käsittelemme/voisi käsitellä vielä muun muassa tekemällä listaa oppilaiden energiansäästötilanteista esimerkiksi energiansäästölomakkeen avulla. Lisäksi osoitteesta http://www.maailmankoulu.fi/node/66 löytyy paljon materiaalia aiheeseen liittyen. Tämän opettajan suu kääntyi leveään hymyyn tyytyväisyydestä, kun ruokailuun lähtiessämme oppilaani muistuttivat: "Ope! Muista sammuttaa valot!", "Ja dokumenttikamera!", "Ja tietokone!" Ainakin tärkeimmät asiat olivat jääneet mieleen energiansäästöstä.:)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti